JUDr. Alžběta Slezarová
advokátka

Kdo jsem?
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci jsem pracovala v advokátní kanceláři a pro Policii ČR. V roce 2018 jsem úspěšně obhájila rigorózní práci a získala titul JUDr. na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. 

Mojí prioritou je poskytovat právní služby tak, abych v každé situaci našla pro klienta co možná nejvýhodnější řešení. Ke každému případu přistupuji individuálně, neboť neexistuje žádný univerzální vzor, který lze aplikovat. Mám zkušenosti s alternativním řešením sporů. Vždy se snažím dospět k akceptovatelné dohodě, neboť mám za to, že ve většině případů je to nejrychlejším, nejlevnějším a nejlepším řešením. V případě, že dohoda možná není, je samozřejmostí zastoupení v soudním řízení, případně vykonávacím řízení

  

Kontakt

Máte-li zájem o schůzku, kontaktujte mě telefonicky, e-mailem či zanechejte kontakt ve formuláři.  Sejít se můžeme kdykoliv buď osobně nebo se můžeme spojit online pomocí videohovoru. V kanceláři jsem k zastižení vždy jen po předchozí domluvě!

Ceník

Odměnu za právní služby si standardně sjednávám na první schůzce s klientem v rámci smlouvy o právním zastoupení, a to v rozsahu 1.000 – 2.000,- Kč za každou započatou hodinu právní služby. Výše odměny vždy závisí na konkrétních okolnostech, které jsou předmětem poskytování právní služeb. Nejsem plátcem DPH, částka tedy nebude o DPH navyšována.

  Je možno sjednat i paušální měsíční odměnu za určitý rozsah právních služeb dle Vašich konkrétních preferencí, či odměnu podílovou. 

V případě, není-li odměna sjednána smlouvou s klientem, řídí se odměna advokáta příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

FAQ

Kolik za právní služby zaplatím?

Dle závažnosti věci je má sazba 1000 až 2000 Kč za každou započatou hodinu právní služby.  Lze sjednat i měsíční paušál či podílovou odměnu.

Jste jako advokátka pojištěna? 

Ano, do výše škody 7 mil. Kč.  Pojistnou částku lze po domluvě navýšit.

Co si připravit na první schůzku? 

Již na první schůzku je vhodné přinést všechny listiny, které se týkají dané věci.  Z nich vybereme vše potřebné a na dalším postupu se spolu domluvíme.  Na první schůzce je obvykle uzavřena smlouva o poskytnutí právních služeb, ve které je pevně stanovena cena.

Tímto Vás jako advokátka JUDr. Alžběta Slezarová, ev. č. ČAK 20550, se sídlem Sudoměřice 550, 696 66 informuji o shromažďování a jiném nakládání s osobními údaji, které mi poskytujete v souvislosti s poskytováním právních služeb či zájmem o takovéto služby, a dále o zásadách ochrany soukromí. Osobní údaje zpracovávám v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje zpracovávám vždy pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel zpracování. Zpracovávám zejména následující údaje: identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, titul, IČO, DIČ, datum narození, rodné číslo, místo trvalého nebo jiného pobytu), kontaktní údaje (poštovní adresa, telefonický kontakt, emailová adresa), finanční údaje (číslo účtu a jiné transakční údaje), údaje, které poskytnete za účelem využívání právních služeb, údaje nutné pro plnění právních povinností a údaje nutné pro účely oprávněných zájmů (dále pouze jako „Osobní údaje“). Osobní údaje získávám přímo od vás, klientů, či potenciálních klientů, nebo protistran a od jejich zástupců. Dále můžu získávat Osobní údaje i od třetích osob, jako jsou např. státní orgány, zaměstnavatelé, obchodní partneři, realitní zprostředkovatelé nebo z veřejně dostupných databází a zdrojů. Všechny Osobní údaje jsou nezbytné k řádnému poskytování právních služeb. Údaje shromažďuji a dále s nimi pracuji zejména pro účely plnění smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie a dále pro účely plnění právních povinností: zejména pro účely řádného vedení advokátního spisu a vyúčtování právní, pro účely provádění prohlášení o pravosti podpisu, pro účely identifikace osob a plnění povinností ve smyslu zákona o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pro plnění povinností podle účetních a daňových právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy či pro plnění právních povinností je nezbytné a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb. Osobní údaje nejsou předávány ani zpřístupňovány žádné třetí osobě, s výjimkou kdy předávány dle platných právních předpisů České advokátní komoře (v rozsahu pro plnění povinného hlášení do elektronické knihy úschov: jméno, příjmení, jiný identifikační údaj, např. rodné číslo). Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsem povinna jakožto správce Osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po kterou jste mi ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, zejména zákona o advokacii. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po následující dobu: 5 let v souladu s podmínkami zákona o advokacii, v případě vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického formuláře či prostřednictvím telefonu či emailu po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem, např. v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení po celou dobu takového řízení, to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší, resp. jiná doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o advokacii, zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, aj.). S Vašimi Osobními údaji nakládám zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Přijala jsem technická a organizační opatření, která zamezují neoprávněný přístup, zneužití, poškození nebo zničení Osobních údajů. Informace ukládám v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Zároveň však platí skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný. Nemůžu proto zaručit 100 % bezpečnost takto posílaných dat. Vaše práva ve vztahu ke zpracování a nakládání s vašimi osobními údaji, která můžete uplatňovat: právo na přístup k Osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda Osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmazu, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsem Osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování vašich Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování, právo na opravu, tj. kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné, právo na výmaz, právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich Osobních údajů, musím omezit zpracování vašich Osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování. Všechna práva můžete uplatňovat prostřednictvím e-mailové adresy kancelar@akslezarova.cz. S ohledem na specifický charakter činnosti (tj. výkon advokacie) může být výkon některých výše uvedených práv údajů výrazně omezen. V případě, že máte pocit, že s vašimi Osobními údaji nenakládám správně, můžete se se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud něčemu nerozumíte či potřebujete další informace o zpracování Osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit také na e-mailové adrese kancelar@akslezarova.cz